Základní informace pro obsluhu briketovacího lisu typu BrikStar

Tyto informace nenahrazují Návod na obsluhu

Doporučujeme začít důkladným přečtením návodu přiloženého v rozvaděči stroje.

Ovládání stroje

Stroj je ovládán pomocí displeje umístěného na elektrickém rozvaděči, přepínačem „PROVOZ“ a tlačítkem „START“

Ovládací displej

Ovládací displej stroje umožňuje nastavení lisovacích parametrů, signalizuje provoz, poruchová hlášení stroje a jeho stavy při automatickém provozu.

Tlačítko „START“

Po zvolení provozu, přepnutím přepínače „PROVOZ“ do polohy AUT nebo RUČ, jeho stiskem uvede v činnost elektrický motor hydraulického čerpadla a zároveň spustí cyklus lisování v automatickém (AUT) nebo v ručním (RUČ) režimu.

Při přepnutém přepínači PROVOZ v poloze „0“ potvrzuje poruchy.

Při přidržení stisknutého tlačítka v době, kdy se lisovací válec pohybuje dopředu, dojde k otevření svěracího válce raznice a tím se umožní vysunutí brikety maximálním zdvihem. V krajní poloze vysunutí se objeví na manometru maximální tlak v hydraulickém okruhu po dobu držení tlačítka a 5s po jeho puštění.

Kontrolka „PROVOZ/PORUCHA“

Signalizuje stav stroje.

 • Svítí – Stroj je v provozu (buď lisuje, nebo čeká v pohotovostním režimu na materiál)
 • Bliká – Stroj je v poruše. Na displeji stroje se zobrazí poruchové hlášení. Všechna poruchová hlášení zobrazovaná na obrazovkách displeji elektrického rozvaděče jsou popsána v návodu na obsluhu.
 • Nesvítí – stroj je vypnutý

Přepínač „PROVOZ“

 • Poloha „RUČ“ – Lisovací cyklus trvá po nastavenou dobu (např. 10 min) a potom se automaticky vypne, bez ohledu na to, zda je v násypce materiál.
 • Poloha „AUT“ – Lisovací cyklus je řízený signálem od čidla hladiny. Lis pracuje, pouze pokud je materiál v násypce. Cyklus se může automaticky ukončit nebo zahájit signálem od čidla hladiny. Řídící systém může cyklus přerušit i v případě, že je briketa krátká – je málo materiálu.
 • Pozice „0“ – Lis dokončí lisovací cyklus a zastaví ve výchozí poloze. Ukončení provozu není okamžité. Vždy se provede čistící cyklus.

Tlačítko „NOUZOVÉ ZASTAVENÍ“

Stiskem odstavuje stroj v případě nebezpečí z provozu

POZOR!! Poloha „VYPNUTO“ je aretována

Základní funkce displeje

Velikost brikety

Dle potřeby můžeme pomocí obrazovky zvolit délku vylisovaných briket. Velikost je nutné volit tak, aby měla dostatečnou velikost a zároveň nedocházelo k ucpání lisovací komory a briketa byla dostatečně stlačená. Velikost by měla být cca 3 – 5cm. Regulace na jednotlivé nastavené hodnoty probíhá automaticky.

Nastavení lisovacích parametrů a stroje

Na obrazovce lze příslušnou volbou přejít do místního menu (nastavení parametrů obsluhou stroje) nebo zadáním hesla do servisního menu (nastavení parametrů stroje odborným servisem).

Základní funkce „MÍSTNÍ MENU“

V místním menu lze pomocí obrazovky zapínat nebo vypínat použití dávkovacího šneku a svěru raznice. Tyto funkce lze provádět pouze v režimu „PROVOZ“ v poloze „RUČ“ (ruční provoz).

Vypnutí dávkovacího šneku a svěru raznice se obvykle používá v případě čistění lisovací raznice briketovacího lisu:

 • „POUŽITÍ ŠNEKU: NE“
  umožňuje vypnutí funkce šneku, stroj přestane dávkovat materiál
 • „POUŽITÍ SVĚRU: NE“
  umožňuje vypnutí funkce svěru raznice, raznice povolí stisk briket

Pro správnou funkci stroje musí být dávkovací šnek a svěr raznice zapnut.

 • „POUŽITÍ ŠNEKU: ANO“
 • „POUŽITÍ SVĚRU: ANO“

Komentáře nejsou povoleny.