Jak vybrat vhodný lis pro briketování zemědělských odpadů

Jaké plodiny jsou vhodné k briketování?

sláma obilná i řepková, pazdeří ze lnu a konopí, seno, makovinu odpad z čističek osiv, energetické rostliny-energetický šťovík, konopí seté, chrastice rákosová, světlice barvířská, sveřep bezbranný, atd.

Fytomasou vhodnou pro briketování a spalování jsou zemědělské produkty a jejich zbytky nebo cíleně pěstované energetické rostliny. Fytopaliva představují příležitost, jak zlepšit příjem zemědělců. V České republice se teprve dostává energetické využití zemědělských odpadů a pěstování energetických rostlin do širšího povědomí veřejnosti.

Legislativa v příloze k nařízení vlády č. 80/2007 Sb. sděluje, které plodiny lze využít pro energii. Kniha Energetické plodiny z vydavatelství Profi Press zahrnuje poznatky, zkušenosti a výsledky české vědy, přehlednou formou předkládá informace o pěstování a ekonomickém zhodnocení 14 energetických plodin. Velmi příznivě z ekonomického a energetického hlediska vychází fytomasa travin, šťovíku a zbytková fytomasa, např. sláma obilná i řepková, pazdeří ze lnu a konopí.

Jaký materiál briketovat nelze?

Nevhodným materiálem pro briketování jsou obilné plevy, příliš přesušený drobivý materiál a některé odpady z čističek, které obsahují vysoké procento oleje, jako jsou zbytky ze semen řepky, hořčice, některých druhů slunečnice. Nelze briketovat materiál vlhký nebo naopak materiál příliš vysušený (dolní hraníce je 5% vlhkosti) a dále příliš dlouhý.

Provádíte zkoušky lisování přivezených zemědělských odpadů?

Ano, přivezete osobně nebo zašlete levnou službou jeden až dva pytle odpadu, může být i menší množství. My Vám odpad zbriketujeme a sdělíme Vám výsledek. Vzorky Vám můžeme zaslat. Zkoušky materiálu provádíme zdarma.

Velikost a tvar výstupní frakce ovlivňuje výkon briketovacího lisu. Pro obtížně lisovatelné materiály Vám navrhneme některé z přídavných zařízení pro zlepšení kvality briket, tlumič vibrací, vodou chlazené příložky či raznici atd.

Jaké je nejvhodnější vlhkost a velikost fyto materiálu?

Doporučená vlhkost vstupního materiálu nesmí přesáhnout 15%. Při zvyšující se vlhkosti materiálu dochází ke zhoršování kvality briket a při přesáhnutí určité hranice materiál briketovat nelze. Vstupní surovinu je nutné uskladnit v suchém prostředí, aby nedocházelo k vlhnutí materilálu. Při velkých objemech pro dosušení suroviny je možné použít bubnovou sušárnu BUS pro sypké materiály.

Jak stanovím potřebný výkon lisu pro naši produkci?

Výkon briketovacího lisu je velmi závislý na kvalitě materiálu. Velikost drcené frakce zásadně ovlivňuje rychlost dávkování a tím i délku pracovního cyklu. Obvykle se dosahuje 85 – 95% jmenovité hodnoty výkonu lisu. BrikStar 100 bude vyrábět 85 až 95 kg briket ze slámy. V případě velmi jemně drceného materiálu jsme naměřili i hodnoty přesahující 100 kg/hod.

Optimální metoda stanovení výkonu je provedení testu, který BRIKLIS provádí zdarma.

Kolik hodin denně mohu lis provozovat?

Nejprodávanější lisy BrikStar 25 až 70 kg/h jsou vhodné pro jednosměnný provoz, ale dají se dovybavit při objednání. Když pracujete na více směn, stačí doplnit lis s výkonem 25, 50,70 kg/h chladičem oleje a můžete pak koupit levnější lis s nižším výkonem a provozovat jej na více směn. Cena chladiče je vždy nižší než rozdíl cen ve výkonových řadách.

Chladič oleje lze dodat i dodatečně do lisů BrikStar 25, BrikStar 50 a BrikStar 70. U typů BrikStar CS 25, 50 a LIGHT chladič oleje nelze dodat, mohou se provozovat pouze na jednu směnu.

Od výkonu100 kg/h mají typy BrikStar 100, 150, 200, 400 a BrikStar MAGNUM chladič oleje se standardní výbavě a mohou se provozovat na více směn.

Jakou velikost násypky mám zvolit?

Násypka u nejprodávanějších typů BrikStar je volitelná, je to velká výhoda pro instalace do výrobních linek.

Můžete zvolit tyto velikosti násypek:

pro nárazovou produkci odpadu násypky s objemem 3 m3
pro instalaci lisu pod silo násypka s objemem 3 m3 a více

Násypka s objemem 3m3 je vybavena standardně vyhrnovací frézou se sklopnými rameny pro zatížení 150 kg. Jsou vhodná pro použití v technologiích, kde na vyhrnovací frézu působí vysoký tlak materiálu. Podle odporu materiálu se mění sklopení ramen držených pružinou.

Filtrační nástavby pro odsávání nadrcené fytomasy jsou rozměrově vhodné pro instalaci na násypku s objemem 3 m3. Filtrační nástavba na násypce briketovacího lisu je vhodným zakončením pneudopravy materiálu z drtiče.

Jak lze materiál do lisu dopravovat?

Drtiče Himel fungují zároveň jako ventilátor, velmi dobře nasávají a dopravují materiál. Nadrcený odpad se může dále transportovat pneumatickým dopravníkem nebo vzduchotechnikou.

O jakou výšku mohu násypku navýšit?

Násypky s objemem 3 m3 jsou pro navyšování nejvhodnější. Jsou standardně vybaveny rotorem se sklopnými rameny. Tato ramena se mohou při velkém odporu materiálu sklopit a schovat pod centrální kužel rotoru. Tím se zkrátí rameno páky a zabrání se přetížení pohonu rotoru. Po odlehčení, když se vyhrne materiál z bezprostřední blízkosti ramen, napnou pružiny ramena opět do původní polohy. Pozor však na přetížení vyhrnovací frézy.

Dodáváte k lisu další zařízení?

Naši zákazníci požadují dodání samostatných lisů, ale čím dál tím častěji instalujeme zvláště pro zemědělce lisy doplněné o drtiče, rozdružovače a vzduchotechniku.

Nabízíme drtiče s vlastním pohonem nebo na traktor, které se připojí na vývodový hřídel, jsou levnější a zákazníci můžou využít svou mechanizaci. Drtiče Himel fungují zároveň jako ventilátor, velmi dobře nasávají a dopravují materiál. Násypku lisu o objemu 3m3 naplní do 10 minut, obsluha pouze odstraní vázací materiál z balíků a ručně přistrčí slámu k drtiči. Lis s výkonem 100 kg/h ji pak přibližně jeden a půl hodiny zpracovává. Obsluha se může věnovat balení nebo jiné práci. U linek od výkonu 200 kg/h se zařazují rozdružovače, které sníží ruční práci obsluhy, ale zvýší provozní náklady technologie.

{widget infobox ‚type‘ => ‚drtice-slama‘}

Kde mohu skladovat slámu pro briketování a brikety?

Slámu a další materiály pro briketování je třeba sklidit za slunného dne za sucha a ihned ji svázat do balíků. Ty pak skladovat v suchých skladech, aby nedocházelo k zpětnému nasátí vzdušné vlhkosti. Briketování slámy je záležitost sezónní, a proto vyžaduje větší skladovací prostory.

Brikety by měly být také skladovány v suchém prostředí. Doporučujeme brikety skladovat v suchých skladech nebo je balit do PVC pytlů a vzduchotěsně uzavřít. V sortimentu firmy Briklis je rotační stojan, umožňující automatické plnění do 6 pytlů a jejich následné vážení.

Brikety by měly být baleny až po vyrovnání teploty brikety na teplotu okolního prostředí, aby v pytlích nedocházelo ke kondenzaci vodních par odpařovaných právě při rychlé změně teploty chladnoucí brikety.

Můžu lis umístit venku, jaký je pak rozdíl ve výbavě?

Ano můžete, ale se speciálním hydraulickým olejem či vyhříváním. Budete-li instalovat lis mimo budovu, je nutno jej umístit alespoň pod lehkou stavbu nebo přikoupit kryty u výrobce. Lis nesmíte vystavit přímému vlivu nepříznivého počasí. (déšť, sníh, vlhko).

Ve standardu používáme oleje viskózní třídy 46 pro prostředí s teplotou nad 5oC. Standardní pracovní prostředí stroje je +5 až +35°C, maximální provozní teplota 60°C. Umístíte-li lis do nevytápěné místnosti nebo venku je nutné použít olej do -15oC, viskózní třída 15, za příplatek nebo instalovat vyhřívání hydraulického oleje.

Jaké jsou normy a zásady pro umístění lisu?

Kolem lisu byste měli nechat manipulační prostor dle ČSN 73 51 05, 800 mm široký volný prostor kvůli eventuelním servisním úkonům. Když chcete napojit lis na odsávání, výška stropu v dílně by měla být vyšší než 3 metry.

Lis usadíte na vodorovnou plochu (betonová plocha s min. nosností 450 kg/m2) pomocí vysokozdvižného vozíku. Lis se k podlaze nemusí kotvit. Vyrábíme levé a pravé provedení lisů pro vhodnější umístění z hlediska výpadu briket. Musíte výrobce na tuto eventualitu upozornit v objednávce. Za toto provedení není žádný příplatek.

Kdo zajišťuje montáž lisu?

Připojení k elektrické soustavě o napětí minimálně 230/400V si zajišťujete sami prostřednictvím pracovníka s odpovídající kvalifikací, oprávněného provádět práci na elektrickém zařízení. Kabel hlavního přívodu elektrického proudu se připojí na vstupní svorky elektrického rozvaděče. Po připojení je nutné provést kontrolu správného sfázování, aby se motory točily ve vyznačeném směru.

V rozvaděči je zakázáno provádět změny pod sankcí ztráty záruky.

Montáž linek zajišťujeme formou placené montáže, počet pracovníků BRIKLIS záleží na pomoci zaměstnanců zákazníka, montáž je pak tím levnější.

Hlavní přívod elektrického proudu je proveden kabelem o minimálním průřezu dle tabulky z hlavního rozvaděče elektrické energie výrobny. Přívod musí mít samostatný vypínač a jistič s motorovou charakteristikou v hodnotě dle tabulky:

Typ lisu Průřez připojovacího kabelu Velikost jističe
BrikStar 30-12 30-16 30-19 CS 25 5×2,5 mm2+1×6 mm2 11 A
BrikStar 50-12 50-16 50-19 CS 50 5×2,5 mm2+1×6 mm2 16 A
BrikStar 70-12 70-16 70-19 5×2,5 mm2+1×6 mm2 20 A
BrikStar 100-12 100-16 100-19 5×4 mm2+1×6 mm2 20 A
BrikStar 150-12 150-16 150-19 5×6 mm2+1×6 mm2 32 A
BrikStar 200-16 200-19 5×6 mm2+1×6 mm2 32 A
BrikStar 400-19 5×10 mm2+1×10 mm2 80 A

Jaký je rozdíl mezi lisováním fyto odpadů a dřevěných odpadů, mohu zpracovávat na stejném lise další materiály mimo sezonu?

Briketovací lisy BrikStar je možné používat pro lisování zemědělských odpadů většinou bez úprav. Přesto nabízíme doplňky zlepšující kvalitu briket a účinnost podávání materálu do lisovací komory nebo lisovací nástroje pro snadnou opravu. Při briketování některých druhů zemědělských odpadů dochází ke zvýšení prokluzu lisovaného materiálu v lisovacích nástrojích po zahřátí lisovacích nástrojů. Tento negativní efekt je eliminován instalací tlumiče vibrací briket. Je-li efekt prokluzu materiálu extrémní, řeší se tento problém instalací delší raznice, zmenšením průměru brikety, chlazením lisovacích nástrojů. Pro lisování slámy instalujeme do násypky lisu podávací šneky speciální konstrukce. Briketovací lis je také možné vybavit raznicemi se čtvercovým průřezem, který umožňuje svépomocnou opravu opotřebených raznic navařováním.

Jak velkou plochu vytopím vyrobenými briketami?

Brikety ze dřeva mají výhřevnost 15 MJ/kg. Podle norem je maximální přípustná spotřeba tepla pro vytápění 1 m2 podlahové plochy rodinného domu 145,9 kWh/m2/rok. Rodinný domek o podlahové ploše 150 m2 by měl tedy spotřebovat 21 885 kWh tepla. To představuje cca 5708 kg briket spálených s účinností 92 %. Stejné množství tepla je potřebné pro vytápění 225 m2 plochy výrobní haly (za předpokladu 2/3 potřeby tepla díky nižší teplotě vytápění)

Toto množství briket vyrobí nejmenší lis BrikStar 100 za 57 hodin. Tento lis je tedy schopen vyrobit za rok palivo pro 35 rodinných domků nebo vytápět výrobní halu o ploše 7875 m2.

Jak zajišťujete servis, opravujete i starší typy lisů?

Záruční servis poskytujeme na všechna zařízení do 48 hodin po dobu 12 měsíců, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Záruční doba může být smluvně prodloužena na 24 měsíců za určitých domluvených podmínek.

V záruční době provedeme výměnu vadných dílů bezplatně po písemném nahlášení závady faxem nebo e-mailem. Formulář pro objednávku servisu je na našich www. Pro zjištění oprávněnosti reklamace požadujeme nechat zařízení ve stavu vady. Vady způsobené neodbornou obsluhou budou odstraněny na náklady kupujícího v termínech dle dohody mezi stranami. Záruka se nevztahuje na součásti poškozené přirozeným opotřebením.

Pozáruční servis provádíme po dohodě s odběratelem nebo si odběratel opravu zajišťuje sám po objednání vadných (náhradních) dílů podle výkresové dokumentace a kusovníků uvedených v přílohách.

Poskytujeme servis na všechna naše zařízení, tedy i na starší typy lisů. Na skladě držíme náhradní díly i pro lisy více než 10 let staré. Může se stát, že servis na tyto lisy poskytneme po delší době než 48 hodin z důvodu výroby neopravitelného dílu.

Komentáře nejsou povoleny.