Frequently asked questions

Mám Vámi vyrobený lis v roce 1999. Chtěl bych jej zmodernizovat? Nebo mi doporučujete koupit nový?

Modernizace starších lisů nebývá ekonomická, je výhodnější lis opravit a prodat jej jako použitý. Použité briketovací lisy od Vás můžeme odkoupit na protiúčet při zakoupení nového lisu. Výhodné je pokusit se lis prodat prostřednictvím inzerce. Můžete oslovit i naše prodejce, kteří mají zkušenosti s prodejem použitých strojů. Lisy jiných výrobců nevykupujeme. V sekci Servis jsou popsány podmínky modernizace starších typů lisů a podmínky odkupu.

Zvýšil jsem výrobu, mám více odpadu a lis nyní nestačí mé produkci odpadu. Jaké mám možnosti, co mi navrhujete?

  1. Lis odkoupíme a zakoupíte si pro Vás vhodnější výkonnější lis
  2. Instalací chladiče oleje je možné prodloužit dobu provozu lisů BrikStaru 30, 50, 70 až na 3 směny. Toto řešení je vhodné kombinovat se zvětšením násypky nebo externím zásobníkem
  3. Je možné přestavět lis na výkonnější, výměnou hydraulického agregátu a elektrických prvků v rozvaděči. Nejjednodušší je přestavba lisu BrikStar 30.

Po spuštění nové čtyřstranné frézy mám velké množství odpadu. Během dvou hodin násypka lisu nestačí této produkci odpadu a lis jej nestačí zpracovat. Jak mi můžete pomoci?

Při nárazové produkci pilin je nutné tento materiál uskladnit ve větší násypce a postupně zpracovat tak, abyste nemuseli kvůli velkému množství odpadu v krátkém časovém úseku kupovat dražší výkonnější lis.

  1. Nový briketovací lis je možné vybavit různě velkými násypkami, které se však nedají měnit na již vyrobeném lisu. Násypka s velkým objemem může zachytit nárazovou produkci odpadu a zpracovat jej později. Se zvyšujícím se průměrným množstvím produkovaného odpadu se tato výhoda zmenšuje. Pro BrikStar 30 poskytuje násypka typu 19 s objemem 3m3 zásobu na 9 hodin provozu. BrikStar 100 však toto množství zpracuje již za 3 hodiny.
  2. Pro uskladnění mírně zvýšené produkce odpadu je možné využít nástavec na násypku, pozor na zatížení vyhrnovací frézy, která se musí posílit. Dále můžeme zvýšit výkon lisu tak, aby stačil plynule zpracovávat odpad. Je možné zařadit i vedlejší zásobník s vyhrnováním.

Mám stejnou výrobu jako můj známý, budu mít i stejné brikety jako on?

Základní předepsané vlastnosti materiálu vhodného pro briketování někdy neposkytují dostatečnou záruku pro úspěšný provoz briketovacího lisu. Ani dobré zkušenosti jiných s provozem lisu nejsou schopny nahradit skutečný test lisování, který Vám velice rádi na Vámi vybraném lisu zdarma provedeme.

Některé materiály ačkoliv se na první pohled jeví jako zcela běžné, mohou při lisování vykazovat nepříjemné nedostatky. Pro zlepšení kvality briket je možné standardní vybavení lisu BrikStar nahradit speciálním vybavení raznice. Toto vybavení Vám bezplatně předvedeme při zkouškách Vašeho materiálu.
Pozor na vlhkost materiálu, znečištění oleji a jinými chemikáliemi, olejnaté rostliny, trouchnivějící dřevo.

Lze briketovat směs suchého a vlhkého materiálu? Mám oba materiály smíchané v sile?

Směs suchého a mokrého materiálu je nevhodná pro briketování i pro sušení. Je nezbytné oba materiály zpracovávat odděleně. K vyrovnání vlhkosti mezi suchým a mokrým materiálem dochází až za velmi dlouhou dobu, která je v praxi nedosažitelná. Vlhký materiál způsobí popraskání briket a může i ucpat lisovací komoru. Může dojít i k poškození lisovacího rámu, pokud dojde ke skokové změně vlhkosti materiálu. Vlhký materiál je nutné usušit a teprve poté je možné jej smíchat se suchým materiálem v briketovacím lisu. Směs suchého a mokrého materiálu je i pro sušení nevhodná, protože by mohlo v sušárně dojít ke vznícení suchého materiálu.

Chci vyrábět brikety pouze z drceného materiálu. Jak mám zlepšit kvalitu briket?

Pro každý materiál doporučujeme jiný drtič. Pro balíky slámy doporučujeme dvoustupňové drcení. Pro papír a kartony dvourotorový drtič s noži 9 mm. Pro kusový dřevěný odpad jednomotorový drtič nebo nožový mlýn.

Drtič by měl být vybaven sítem, které zaručí vhodnou frakci pro briketování. Nejčastěji je používáno síto s otvory 12 mm. Čím je výstupní frakce z drtiče jemnější, tím jsou brikety kvalitnější. Samotný drcený materiál ve tvaru hrubé dřevěné štěpky je téměř nelisovatelný, doporučujeme jej přidávat do pilin nebo hoblin.

Briketuji drcený stavební odpad. V odpadu jsou často nečistoty. Je možné odstranit z odpadu nevhodné příměsi – suky, šrouby, písek?

Pro snížení obsahu velkých a těžkých kusů v pneumaticky dopravovaném materiálu se používá lapač těžkých kusů. Je to kapsa v oblouku potrubí pneumatické dopravy. Těžké kusy, které jsou dopravovány při dně potrubí, propadnou do této kapsy. Lehké piliny a hobliny pokračují dále. Materiál, který projde přes oběžné kolo ventilátoru, briketovací lis zpracuje. Nevhodné materiály se do násypky lisu většinou dostávají při úklidu dílny po zametání podlahy. Je proto výhodné používat centrální odsávání.

Kovové předměty je možné oddělit magnetickým separátorem, který je umístěný nad pásovým dopravníkem. Hřebíky, vruty, panty by neměly být v příliš těžkém kusu dřeva, jinak je magnetický separátor neunese. Pro tyto případy s malou četností výskytu je použití indikátoru kovu, který zastaví dopravník a umožní obsluze ruční odstranění kovového předmětu.

Písek je téměř neodstranitelný druh materiálu. Nezbývá než prevence. Zpevněné čisté skladovací plochy jsou základním předpokladem pro omezení znečištění suroviny.

Mám malou dílnu a vedle ní malý skládek bez oken. Mohu umístit lis do malého uzavřeného prostoru?

Nevhodné umístění lisu může způsobit přehřívání hydraulického oleje a z tohoto důvodu snížení životnosti všech gumových těsnění. Chlazení lisu je velmi důležité. V případě potřeby je možné umístit chladič oleje na jiném místě. Nedodržení doporučených odstupových vzdáleností vede k obtížné údržbě a zvyšování nákladů na případné opravy.

 

Mohu umístit lis umístit lis venku? Jak jej mám zabezpečit?

Briketovací lis není určený pro práci ve venkovním prostředí. Je důležité zabránit zvlhnutí materiálu v násypce. V případě požadavku na umístění pod venkovním silem doporučujeme objednat k lisu venkovní kryty a kolem sila vybudovat zastřešení. Je nutné lis vybavit hydraulickým olejem do nižších teplot, volitelné příslušenství lisů.

Může lis pracovat v nevytápěných prostorách nebo v mrazu?

Ano, pokud je lis vybaven vhodným hydraulickým olejem. Pro tyto účely doporučujeme olej do -150 C. Použití běžného oleje při teplotách pod 5oC vede k extrémnímu přetížení čerpadla při prvním rozběhu v hustém, ztuhlém oleji. Může se stát, že se čerpadlo nerozběhne vůbec. Olej je možné kdykoliv vyměnit nahradit olejem pro provoz při nízkých teplotách.

Mám nedostatečně silný jistič pro celou technologii

Problémy s připojením do elektrické sítě je nutné konzultovat s pracovníky rozvodných závodů. Někdy je příčinou problémů špatná vypínací charakteristiky jističe. Pro jištění elektrických motorů by měly být použity jističe s charakteristikou D nebo C.

Nechal jsem materiál po delší dobu v raznici a on mi zvlhnul

To se projeví, tím, že nemůžete vytlačit briketu z lisovací komory. Do briket v raznici je nutné vyvrtat několik děr dlouhých 300 mm, aby se uvolnilo napětí v materiálu a jste mohli vylisovat briketu.

 

Would you like us to explain some parts with more details? What other information you may require?

Please do not hesitate to contact us. It´s a pleasure to answer your questions.

Thank you. e-mail to info@briklis.cz

Comments are closed.