Bubnová sušárna pilin BUS 200, 400, 600, 800, 1000

Sušárny pilin BUS jsou vyráběny a ověřeny v praxi již téměř 20 let společností BRIKLIS.

Jsou určeny pro střední a větší pily s vícesměnným provozem.

Obecné informaceČásti sušárny pilin BUSTechnické údaje

Popis technologie

Přihrnovací šnek je schopný nahrnovat materiál ze skládky pilin na dopravníky. Mokré piliny jsou vytříděny vibračním sítem umístěným nad zásobníkem vlhkého materiálu. Hrubé kusy z třídiče vypadávají skluzem do kontejneru a mohou být ručně přiloženy do kotle. Bubnová sušárna pilin je vytápěná spalinami z kotle na automatizované spalování dřevěného odpadu. Dávkování pilin do sušárny je regulováno řídícím systémem tak, aby výstupní teplota páry ze sušárny se udržovala na konstantní hodnotě. Řídící systém rovněž reguluje přikládání paliva do kotle. Spaliny se míchají se studeným vzduchem na teplotu 300 až 500o C a jsou do sušárny nasávány ventilátorem. Ventilátor je umístěn za sušárnou a cyklonem pro odlučování prachu. Suché piliny jsou vyhrnovány ze sušárny šnekovým dopravníkem, který plní funkci turniketu. Dále jsou dopravovány šnekovým dopravníkem k dalšímu zpracování.

Hlavní výhody

 • Velký výběr výkonů a příslušenství
 • Snadné přizpůsobení výrobním prostorám
 • Nízké opotřebení, nízké náklady na údržbu
 • Nízká spotřeba elektrické energie
 • Automatizované řízení dopravníků
 • Atestované a certifikované zařízení
 • Snadná obsluha, rychlý servis
 • Komplexní dodávka, kvalitní zpracování

Naše dlouholeté zkušenosti a velký výběr výkonů a přídavných zařízení jsou zárukou co nejvhodnějšího návrhu zařízení podle Vašich požadavků a přání. Jsme schopni dodat i atypická zařízení, neboť většinu dílů si vyrábíme sami v našem výrobním závodě v Malšicích.

Volitelná příslušenství

 • Přihrnovací šnek
 • Dopravníky šnekové
 • Dopravníky pásové
 • Drtiče
 • Separátor kovů

Další informace

Jak stanovím potřebný výkon linky?

Would you like us to explain some parts with more details? What other information you may require?

Please do not hesitate to contact us. It´s a pleasure to answer your questions.

Thank you. e-mail to info@briklis.cz

Části sušárny pilin BUS

Zařízení může být dodáváno jako celek včetně návrhu umístění technologie do výrobního objektu s požadavky na stavební úpravy, kompletní montáží tj. sestavení a propojení jednotlivých zařízení, montáží elektrických rozvodů od ovládacího panelu rozvaděče, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Přívod elektrické energie do elektrických rozvaděčů není součástí dodávky ani montáže.

Příprava suroviny

Drtiče je nutné použít pro přípravu suroviny, jejíž rozměry přesahují povolenou velikost 15 mm. Brikety nelze vyrábět pouze ze samotného drceného materiálu bez přídavku pilin. Podíl pilin by měl být alespoň 50%. Podle typu suroviny instalujeme vhodný drtič. Nožová sekačka pro dlouhé kusy dřeva, kladivový šrotovník pro slámu nebo drtič s jedním pomaloběžným rotorem pro kusový odpad. Vždy by měl být drtič vybaven sítem s průměrem otvoru menším než 15 mm. Příkon drtiče je závislý na hodinovém výkonu i na vlastnostech materiálu. Příkony drtičů mohou být od 15 kW do 50 kW.

Separátor kovu je méně obvyklou součástí technologické linky. Jeho instalace se doporučuje zejména při zpracování nakupované suroviny neznámého původu. Magnetický separátor velmi účinně snižuje možnost poškození drtiče kovovými předměty.

Vstup suroviny

Přihrnovací šnek je umístěn ve skladu suroviny většinou pod přístřeškem. Šnek přihrnuje z navezené hromady pilin materiál do dopravníku, který zásobuje třídič před násypkou sušárny. Střed otáčení šneku je nad násypkou dopravníku. Pohyb šneku po půlkruhu je řízen čidly pro snímání hladiny materiálu v násypkách dopravníku a sušárny. Obsluha doplňuje materiál do vymezeného prostoru před přihrnovací šnek. Po vyprázdnění skládky je možné šnek vrátit do původní polohy nebo ručně obrátit zástěnu šneku a používat šnek v opačném směru.

Vibrační třídič  se sítem s kruhovými otvory se používá pro oddělení velkých kusů kůry nebo dřeva z pilin. Šikmo skloněné síto v ocelovém rámu je zavěšené na pružinách. Vibrační motor se sítem pohybuje tak, aby se materiál rozložil do tenké vrstvy na sítu. Velké kusy nevhodné pro sušení po sítu sklouznou do přistaveného kontejneru na vytříděný odpad. Drobný materiál propadne sítem přímo do násypky sušárny nebo na další dopravník.

Pásové dopravníky se používají pro přepravu nevytříděného materiálu. Za třídičem pilin je materiál většinou dopravován šnekovými dopravníky. Jejich výhodou je bezprašný provoz.

Sušící buben

Bubnová sušárna pilin BUS je soubor zařízení, které tvoří jeden funkční celek – buben sušárny, násypka a výsypka sušárny, kotel, cyklon, ventilátor, propojovací potrubí a elektrický rozvaděč s regulací sušárny.

Sušící buben je ocelový svařovaný jednoplášťový izolovaný válec, který je z čelní strany napojen na násypku sušárny a přívod horkých spalin a ze zadní strany je uzavřen výsypkou materiálu s vynášecími šneky. Rozměry bubnu, průměr a délka, jsou různé pro různé výkony. Výhodou jednoplášťové konstrukce je velká úspora elektrické energie, protože materiál je sušárnou dopravován pouze otáčením šikmo skloněného bubnu. Sušárna pracuje kontinuálně. Dávkování pilin do sušárny i přikládání paliva do kotle je regulováno řídícím systémem. Suché piliny jsou vynášeny ze sušárny šnekovým dopravníkem, který plní funkci turniketu do zásobníku suchého materiálu briketovacího lisu. Sušárna pracuje ve velice úsporném energetickém režimu daném konstrukcí, neboť je vytápěna spalinami z kotle pro spalování dřevěného odpadu.

Kotelna

Kotel spaluje dřevo na pevném roštu. Vysokou účinnost a kvalitu spalování zajišťuje tří komorová konstrukce kotle s klenutou spalovací komorou. Vyzdívka kotle je ze šamotových cihel. Optimálním palivem je štěpka s délkou menší než 20 mm s vlhkostí do 30%. Násypka kotle může být doplňována automaticky šnekovým dopravníkem z násypky sušárny. Spaliny z kotle se ochlazují studeným vzduchem na teplotu 300 až 500° C a jsou do sušárny nasávány ventilátorem pro odtah páry.

Vzduchotechnika

Odtahový ventilátor je umístěn na konci vzduchotechnického potrubí a dopravuje páru ze sušárny do komína. V celé sušárně včetně kotle je mírný podtlak, který zabraňuje úniku zplodin z technologie do prostoru obsluhy. Sušicí vzduch vynáší ze sušárny jemný dřevěný prach, který je odloučen ve dvoustupňovém cyklonu. Emise tuhých znečišťujících látek splňuji požadavky normy pro ochranu ovzduší.

Výstup suroviny

Šnekové dopravníky se používají pro dopravu usušeného materiálu k dalšímu zpracování. Usušený materiál vypadává ze sušícího bubnu do násypky ve dně výstupní komory sušárny. Tato násypka je vybavena jedním nebo dvěma vynášecími šneky, na které navazuje další sestava šnekových dopravníku pro bezprašnou dopravu materiálu. Systém dopravníku je navržen tak, aby poskytoval možnost vypouštění přebytečného materiálu do připraveného kontejneru.

Řízení a regulace

Řízení vlhkosti sušeného materiálu je nepřímé, výstupní vlhkost materiálu se neměří. Vlhkost se reguluje dávkováním suroviny do sušárny tak, aby se teplota odcházející páry udržovala na konstantní hodnotě nastavené obsluhou sušárny.

Obsluha sušárny spočívá v dohledu nad správným chodem jednotlivých zařízení, nastavování požadovaných teplot regulátorů vstupní a výstupní teploty, doplňování materiálu na skládku suroviny, sledování hladiny materiálu v násypkách sušárny, kotle i briketovacího lisu. Některé činnosti mohou být automatizovány, přesto je nezbytný stálý dohled. Další povinností obsluhy je drobná údržba spočívající v čištění dopravních tras od zachycených předmětů, mazaní předepsaných míst vazelínou, čištění kotle od popela a písku ze spáleného dřeva.

Bezpečnost provozu

Celá technologická linka splňuje požadavky norem bezpečnosti. Pro potřeby certifikace byl vypracován protokol rizik a ověřena oprávněnost vydávat certifikát o shodě CE. VÚ Radvanice provedl měření z hlediska nebezpečí výbuchu a požáru a Státní správa Požární ochrany vydala souhlasné stanovisko s provozem této technologie.

Pro bezpečný provoz je však nezbytné přesné dodržování pokynů pro provoz technologické linky s důrazem na pracovní kázeň obsluhy. Je zakázáno v sušárně sušit materiály s velkým rozdílem vlhkosti. Vysoká teplota sušícího vzduchu potřebná pro intenzivní sušení vlhkého materiálu může způsobit vznícení části materiálu, který do sušárny vstupuje téměř suchý. Buben sušárny a odlučovače mohou být vybaveny potrubím s rozprašovacími tryskami pro přívod požární vody.

Služby

Technologický projekt

obsahuje půdorysné umístění technologie do výrobního objektu, popis a specifikaci jednotlivých zařízení a požadavky na stavební úpravy.

Montáž kompletní

spočívá v mechanickém sestavení a propojení jednotlivých zařízení, montáži elektrických rozvodů od ovládacího panelu rozvaděče, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Připojovací kabely k elektrickým rozvaděčům nejsou součástí dodávky ani montáže.

Technické údaje bubnové sušárny pilin BUS

BUS 200 BUS 400 BUS 600 BUS 800 BUS 1000
Celková spotřeba suroviny 45% vlhké 355 kg/h 715 kg/h 1 085 kg/h 1 480 kg/h 1 850 kg/h
Množství odpařené vody 120 kg/h 240 kg/h 360 kg/h 480 kg/h 600 kg/h
Množství výstupního materiálu s 12 % 200 kg/h 400 kg/h 600 kg/h 800 kg/h 1 000 kg/h
Elektrický příkon bez drtiče 21 kW 30 kW 50 kW 57 kW 64 kW
Přepravní rozměry 24 x 2,4 m 24 x 2,4 m 36 x 2,4 m 36 x 2,4 m 36 x 2,4 m
Potřeba pracovníků 2 2 3 3 3

Comments are closed.